Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

Tvorba sociálneho fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom MŠ Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina v roku 2016.

 

Čl. 1

 

Všeobecné ustanovenia o podrobnejšej tvorbe, použití, podmienkach čerpania, rozpočte a hospodárení s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona c.152/1994 (ďalej len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.

 

Príspevok zo SF sa môže poskytnúť zamestnancom v súlade s čl.28 vyššej KZ, zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca zamestnával ku dnu odchodu do dôchodku. Zástupca zamestnancov aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použití SF.

V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov.

 

Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa ČÚ: 0356577003/5600.

 

Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr 31. januára nasledujúceho roka.

V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.

 

Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF so zástupcom zamestnancov. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec zamestnávateľa Mgr. Petronela Pecková – zástupca zamestnancov v MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina.

 

 

Čl. 2

 

Rozpočet sociálneho fonduPredpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2016

a/ povinný prídel vo výške 1%

b/ a ďalší prídel (zo súhrnu funkčných platov) vo výške 0,5% podla § 3, odst.1, písm.b zákona o SF: spolu: 370,00-€

c/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov 370,22 €

 

Príjem spolu: 740,22-€

 Výdavky:

a/ stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osob. predpisom 66,00-€

b/sociálna výpomoc nenávratná 70,00-€

c/ dary 35,00- €

d/ kultúrna, spoločenská a športová činnosť (regenerácia prac. sily) 320,00- €Spolu: 491,00- €

 

Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fonduStravovanie

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok vo výške 0,10 € každý mesiac.

2. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo školskej jedálne nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok vo výške 0,- €

 

Sociálna výpomoc nenávratná

Po schválení zamestnancov poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc zamestnancovi podla sociálnej situácie v rodine:

1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy 35,- €

2. Pri úmrtí manžela (ky) poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov do výšky: 35,- €Dary

 

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku:

  • na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní zástupca zamestnávateľa, alebo odborového orgánu 35,-€Zdravotná starostlivosť – regenerácia pracovnej sily

Na regeneráciu pracovnej sily v rámci podnikovej sociálnej politiky poskytuje 1 x ročne sumu ( podla výšky pracovného úväzku) 100% - 80,00,-€Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2016, ich účinnosť končí 31.12.2016.Vzali na vedomie a súhlasia s obsahom:

 

Zamestnávateľ

............................................

Zamestnanci

............................................

.............................................

.............................................

................................................ 

V Žiline dna 31.12. 2015   

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (13).jpg
Friday the 20th.