Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

 

 

1. Úvod

 

V koncepčnom zámere rozvoja materskej školy Rybné námestie 1/1 som vychádzala zo základných školských dokumentov, ako je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, z Národného programu výchovy a vzdelávania na najbližších 15 až 20 rokov, pod názvom Milénium, ktorý bol prijatý a schválený NR SR a vládou SR v roku 2002. Dokument sa zaoberá mnohými dôležitými oblasťami výchovy a vzdelávania detí. Akým smerom sa vývoj spoločnosti uberá, aké má priority.

 

Jednou z nich je Programové vyhlásenie vlády - je dôležité vedieť, ktorým smerom sa vývoj spoločnosti uberá, aké má priority, aby sme dokázali „držať krok“ s požiadavkami doby, v ktorej žijeme.

 

Jednoznačne podľa vyššie uvedeného možno konštatovať, že hlavnou víziou školy je, aby predprimárne vzdelávanie v materskej škole prispelo k napĺňaniu ideálu výchovy a vzdelávania, ktorým je človek „dobrý (čestný, charakterný, morálny), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, iniciatívny, pracovitý) a šťastný (vyrovnaný, zdravý).

 

Dlhodobou víziou je: 

  • dosiahnuť vysokú životnú úroveň

  • mať zdravý národ

  • vysokú vzdelanosť

  • múdrosť

  • nízku zločinnosť

  • málo zla medzi ľuďmi

 

Z jeho filozofie vyplýva, že predprimárne vzdelávanie je v našom štátnom systéme školstva základným pilierom získavania vedomostí. Aby sa stali trvalejšími a dali sa postaviť múry na pevných základoch, je potrebné zmeniť memorovanie na tvorivo-humánnu výchovu a vzdelanie. Rozvíjať tvorivé myslenie a schopnosti deti.

Vízia materskej školy sa stotožňuje s víziou tohto dokumentu, pričom vychádza z danej lokality, sociálnej klímy a vekového zloženia detí, požiadaviek rodičov, kvalifikovanosti pedagogického personálu a vybavenosti zariadenia, ako aj ďalších dokumentov a faktorov, ktoré ovplyvňujú život školy na jednej strane, na druhej predstavuje snahy o maximálne priblíženie sa filozofii Milénia.

  

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (07).jpg
Friday the 20th.