Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

 

Školský poriadok materskej školy

 

Dokument:

Školský poriadok MŠ

Počet listov:

18

V pedagogickej rade prerokovaný:

31. 08. 2016

S radou školy prerokovaný:

21.09. 2016

Platnosť od:

02. 09. 2016

 

 

Vydáva:

Sušková Nataša – riaditeľka materskej školy

 

Školský poriadok obsahuje:

  1. Všeobecné ustanovenia

  2. Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

  1. Záverečné ustanovenia

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (09).jpg
Friday the 20th.