Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

 

Štatút Rady školy

 

pri MŠ Rybné námestie1/1, 010 01 Žilina

 

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (03).jpg
Friday the 20th.