Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

pre školský rok 2017 – 2018 bude prebiehať v zmysle vyhlášky č.306/08 Z. z. o MŠ v znení vyhlášky č. 308/09 Z. z. v dňoch

 

od 02.05. 2017 – do 05.05. 2017 v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.

 

V uvedenom termíne si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole žiadosť o prijatie dieťaťa, prípadne vytlačiť na www.msmojsovalucka.sk ( tlačivá na stiahnutie )

Žiadosť okrem základných údajov o dieťati a jeho zákonných zástupcoch obsahuje aj vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, je nutné doložiť k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

PODMIENKY PRIJATIA :

Prednostne budú prijaté deti, ktoré :

  • dovŕšili piaty rok veku

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

  • deti ktoré dovŕšili vek tri roky

  • deti ktorých súrodenci navštevujú materskú školu

 

 

Pri prijímaní detí sa bude brať do úvahy termín odovzdania žiadosti.

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (07).jpg
Friday the 20th.